Bitcoin btc
$ usd

KNF konsultuje się w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami

6 mins
Aktualizacja Karol Stadnik
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

  • Urząd KNF przekazał do konsultacji dokument na temat wydawania i obrotu kryptoaktywami.
  • Organ nadzoru dzieli tokeny na: płatnicze, użytkowe i inwestycyjne.
  • Mimo, iż dokument nie jest obowiązującym prawem, pokazuje nam kierunek w którym będzie iść regulacja krypto w Polsce.
  • promo

Prawo związane z krypto od dawna stoi odłogiem w Polsce, a ostanim wydarzeniem w tym temacie było znieśienie podatku PPC od krypto. Mimo wszystko KNF nie śpi i mamy okazję teraz zobaczyć ich pracę.
Wczoraj do organizacji (takich jak Izba Domów Maklerskich, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Związek Banków Polskich) został wysłany projekt stanowiska “Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami”. W tym artykule przyjrzyjmy się bliżej typologii zaproponowanej przez KNF. Według Komisji Nadzoru Finansowego istnieją:
  • Tokeny płatniczne
  • Tokeny użytkowe
  • Tokeny inwestycyjne z podziałem na:
a)Tokeny, których celem jest nadanie uprawnień tożsamych z uprawnieniami inkorporowanymi przez papiery wartościowe; b) Tokeny, które z uwagi na inkorporowane w nich uprawnienia odpowiadają w pełny lub częściowy sposób tytułom (prawom) uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania (funduszu inwestycyjnym, alternatywnej spółce inwestycyjnej); c) Tokeny będące instrumentami finansowymi innymi niż powyższe d) Tokeny inwestycyjne oparte na prawach wynikających z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością W polskim prawie (czyli kontynentalnym, które jest przeciwieństwem tak zwanego common law) ostateczna ocena prawna każdej sytuacji jest przedmiotem właściwości sądów, a nie wcześniejszych precedensów prawnych (choć w naszym prawie zazwyczaj mają one również wpływ na ocenę sądu). Mimo wszystko dokumenty, jak ten stworzony przez KNF i przekazany do konsultacji, są bardzo istotne, ponieważ pomagają one sędziom w ocenie stanu faktycznego związanego z określoną sprawą. Według KNF stworzona kwalifikacja tokenów klasyfikacja nie ma charakteru zamkniętego katalogu, a ocena kryptoaktywów powinna być każdorazowo oceniana.

Tokeny płatnicze

Już w pierwszym zdaniu regulatorzy mówią wprost – tokeny płatnicze to inaczej kryptowaluty i rzeczywiście można tak powiedzieć, choć pozostaje pytanie czy w takim razie inne typy tokenów nie są kryptowalutami? Według Komisji rozróżniamy 2 rodzaje tokenów płatniczych:
  • natywne – generowane autonomicznie przez mechanizm zapisany w protokole danej platformy transakcyjnej. Takim tokenom przypisuje się samoistne posiadanie określonej, zmiennej wartości – nieopartej na innych wartościach dóbr lub praw, ani nie gwarantowanej przez żaden podmiot (np. Bitcoin);
  • nienatywne – generowane przez zidentyfikowany podmiot na zasadach przez niego określonych (np. Ripple)
“Z uwagi na swój zdecentralizowany charakter kryptowaluty natywne, jak również obrót nimi, czy też pośrednictwo w tym zakresie nie są elementami rynku finansowego i nie są poddane obowiązującym na tym rynku regulacjom , a w związku z tym nie podlegają nadzorowi KNF, aczkolwiek mogą być objęte innymi przepisami, chociażby ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmu, której wykonywanie nadzoruje Generalny Inspektor Informacji Finansowej.”
W ramach tokenów płatniczych i przykładów z nimi związanych KNF, pisze o również o stablecoinach, choć sama nazwa stablecoin nie padła w tekście:
Emisja takich tokenów wymaga spełnienia wymagań przewidzianych w ustawie o usługach płatniczych dla podmiotów, które są uprawnione do wydawania pieniądza elektronicznego (uprawnienie takie posiadają banki, krajowe instytucje płatnicze oraz instytucje pieniądza elektronicznego). Zgodnie z art. 150 ustawy o usługach płatniczych kto, nie będąc uprawnionym, prowadzi działalność w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego, podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.
Przy emisjach tokenów, w odniesieniu do których wydawca zobowiązuje się do ich wykupu, należy również mieć na względzie możliwość naruszenia przepisów Prawa bankowego zakazujących gromadzenia środków od ludności pod tytułem zwrotnym w celu obciążania tych środków ryzykiem. Należy pamiętać,że przez obciążanie ryzykiem rozumie się w szczególności udzielanie pożyczek z pozyskanych środków pieniężnych czy też dalsze ich inwestowanie w sposób, który potencjalnie zagraża zwrotowi pierwotnej kwoty. Ten problem poruszany był również w ostatnim dokumencie związanym z stablecoinnami, który został opublikowany przez Europejski Bank Centralny, o którym pisaliśmy na łamach BeInCrypto. KNF zauważa też inny rodzaj stablecoinów – związanych z np. ceną złota czy innego aktywa, jednakże w ich przpadku możemy należy również o możliwości zakwalifikowania tokenu jako działalności firmy inwestycyjnej:
Należy wskazać, że tego rodzaju działalność, pomimo wyraźnego wskazywania funkcji płatniczej tokenu, może również spełniać przesłanki do uznania jej za związaną ze świadczeniem usług właściwych dla firm inwestycyjnych. Wynika to z faktu, iż tego rodzaju token może spełniać przesłanki chociażby do uznania go za opcję na zakup konkretnego dobra lub kontrakt terminowy.

Tokeny użytkowe (Utility Tokens)

Tokeny użytkowe według ich funkcji KNF porównuje z do kuponami rabatowymi, kart podarunkowymi, bonami lub voucherami, które wydawane przez przedsiębiorców i uprawniają do zakupu lub zniżki na zakup z góry określonych dóbr. Tokeny użytkowe, w ramach których występuje obowiązek świadczenia konkretnego podmiotu na rzecz ich posiadacza (jak chociażby w przypadku wcześniej wspomniach bonów) KNF uznała za znaki legitymacyjne w rozumieniu art. 92115 k.c. “Jako że w tym przepisie ustawodawca wskazał na odpowiednie stosowanie do znaków legitymacyjnych przepisów o papierach wartościowych należy uznać, że będzie to miało odniesienie do kwestii m.in. formy dokumentów, zasad ich funkcjonowania czy też przenoszenia praw z dokumentu.” Na szczęście na gruncie prawa polskiego wykorzystanie tokenów użytkowych oraz kierowanie oferty ich nabycia do nieograniczonego grona odbiorców nie podlega reżimowi ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Nowe inwestycje BTC

Tokeny Inwestycyjne

W obszarze zainteresowania KNF najbardziej wydają się być tokeny inwestycyjne jak chociażby STO (Security Token Offering). Urząd Komisji Nadzoru podzielił tokeny inwestycyjne na 4 grupy (w oparciu o tokeny, które powinny być nadzorowane są w ramach KNF). Głównym kryterium jest rodzaj emitenta oraz uprawnień jakie posiada dany token: a) Tokeny, których celem jest nadanie uprawnień tożsamych z uprawnieniami inkorporowanymi przez papiery wartościowe b) Tokeny, które z uwagi na inkorporowane w nich uprawnienia odpowiadają w pełny lub częściowy sposób tytułom (prawom) uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania (funduszu inwestycyjnym, alternatywnej spółce inwestycyjnej); c) Tokeny będące instrumentami finansowymi, innymi niż wymienione w lit. a) i b) powyżej; d) Tokeny inwestycyjne oparte na prawach wynikających z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością; W polskim prawie sposób wydawania papierów wartościowych posiada katalog zamknięty: a) dokumentu (przy czym przepisy prawa dotyczące konkretnych papierów wartościowych mogą przewidywać wymogi szczególne co do treści dokumentu); b) w formie zdematerializowanej w rozumieniu art. 5 ust. 1 UoOIF oraz art. 8 ust. 1 Ustawy o obligacjach; c) w formie innej niż dokument, na podstawie odpowiednich przepisów Niestety z tego powodu sam token nie może być wykorzystywany jako akcja czy inny papier wartościowy i konieczne jest również dokonanie innych kroków:
Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie (328 § 1 ksh) lub w formie zdematerializowanej zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Aktualnie wydanie jedynie tokenów, który przynosiłby uprawnienia charakterystyczne dla akcji, stanowiłoby obejście wyżej opisanych przepisów.
Sam proces wejścia na rynek akcji jest kosztowny i czasochłonny w dzisiejszych czasach – blockchain oraz “tokeny inwestycyjne” mogłyby to zmienić, jednakże najpierw konieczna jest zmiana naszego skostniałego prawa. Mamy się od kogo uczyć – lepiej dopracowane przepisy na temat obligacji czy akcji związane z blockchain dostępne są chociażby w Szwajcarii.

Tokeny i udział w funduszu inwestycyjnym

Tokeny, które z uwagi na inkorporowane w nich uprawnienia odpowiadają w pełni lub częściowy sposób tytułom (prawom) uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania (funduszu inwestycyjnym, alternatywnej spółce inwestycyjnej) są dość ciekawym zagadnieniem, jednakże nie mamy tutaj dobrych wiadomości, KNF podaje przykład:
“Podmiot Z przeprowadza emisję „Tokenów Z” przewidując zarządzanie zebranymi aktywami wskutek nabycia Tokenów Z (za pośrednictwem Waluty FIAT lub też innych kryptoaktywów) oraz inwestowanie ich zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, celem wypracowania zwrotu (korzyści ekonomicznej) dla powierzającego swoje aktywa (nabywcy Tokenów Z). Sposób przeznaczania środków zebranych od inwestorów został określony w materiałach przeznaczonych dla inwestorów (Whitepaper). Korzyścią dla nabywców „Tokenów Z” ma być w szczególności partycypacja w zyskach wypracowanych wskutek inwestycji dokonywanych w aktywa o różnych charakterze, zgodnie z ustalonymi zasadami inwestowania wskazanymi w dokumentacji przedstawionej inwestorom. Czy możliwe jest uznanie, że działalność Podmiotu Z stanowi działalność tożsamą względem działalności funduszu inwestycyjnego lub alternatywnej spółki inwestycyjnej?”
Niestety w tym przypadku fundusz inwestycyjny nie będzie dozwolony prawem, oraz nie ma możliwości emisji tego typu tokenów w Polsce. tym przedsięwzięciu podlega grzywnie do 10 000 000 zł i karze pozbawienia wolności do lat 5. W kolejnym przykładzie dowiadujemy się, iż nawet w przypadku tokenów hybrydowych, gdzie tylko część jego funkcji jest związana z inwestowaniem środków, może zostać uznana za przestępstwo w ramach wcześniej opisanego art. 287 ust. 1 Ustawy o Funduszach. Mimo, iż rozwój prawa związanego z kryptowalutami w Polsce wciąż stoi w miejscu, to dokument opublikowany i przekazany do konsultacji przez KNF jest krokiem w dobrym kierunku. Jeżeli jesteście ciekawi całości dokumentu przekazanego przez KNF możecie go znaleść tutaj.
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

beb6bed67f03cbdd777c4524b71d3182?s=120&d=mm&r=g
Michal Adamski
Michał posiada wykształcenie prawno-ekonomiczne. Od początku kariery zawodowej związany z technologią Blockchain. Swoje doświadczenie zdobył współpracując z kilkoma europejskimi...
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane