Definicje

Firma

BeIn News Academy Ltd. zarejestrowana w Hongkongu, o numerze firmowym: 1332369; adres: apartament 1701 – 02A, 17/F., 625 King’s Road, North Point, Hongkong

Portal informacyjny:

Portalem Informacyjnym zarządza ww. firma, a portal jest dostępny pod adresem: beincrypto.com

BeInCrypto

Wspólna nazwa, która może odnosić się zarówno do Portalu Informacyjnego, jak również Firmy zarządzającej

Regulamin korzystania z serwisu

Najnowsza wersja regulaminu korzystania z serwisu

Odwiedzający

Osoba, która odwiedza Portal Informacyjny

Wytyczne

Wytyczne prawne odpowiednie dla Firmy, jej jurysdykcji, lub mające zastosowanie w prawie ogólnym

Treść

Treść odnosi się do wszystkich informacji lub treści, które są wyświetlane, wykorzystywane lub przesyłane na Portalu Informacyjnym, lub za pomocą emaili poprzez subskrybcję

Akceptacja regulaminu korzystania z serwisu

Niniejsza Polityka jest przeznaczona do użytku przez odwiedzających BeInCrypto.

BeInCrypto reprezentuje portal informacyjny, którego celem jest zapewnienie Odwiedzającym bezpośrednich i uczciwych newsów na temat rynku kryptowalut i branży blockchain.

Firma ustanowiła niniejszy Regulamin zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i związanymi z nimi Wytycznymi, a także wewnętrznymi zasadami.

Odwiedzając, czytając i / lub kontynuując korzystanie z Portalu informacyjnego, Odwiedzający wyraża zgodę na zawarte w nim warunki. Niniejszy Regulamin stanowi umowę między Odwiedzającym a Firmą i reguluje korzystanie z Portalu informacyjnego przez Odwiedzających.

Jeśli odwiedzający nie zgadza się z niniejszymi warunkami, powinien natychmiast opuścić i zaprzestać korzystania z usług Portalu informacyjnego.

Treść i prawa autorskie

Wszystkie treści zawarte w Portalu informacyjnym są wyłączną własnością firmy i są chronione na mocy obowiązujących znaków towarowych, praw autorskich, praw własności i praw własności intelektualnej.

Treści mogą być wykorzystywane przez Odwiedzającego wyłącznie na użytek własny i niekomercyjny oraz nie mogą być rozpowszechniane przez Odwiedzającego na rzecz innych stron bez uprzedniej zgody Firmy.

Prośby o wykorzystanie Treści w sposób inny niż dozwolony w niniejszym regulaminie należy przesłać na adres – [email protected] – w celu wcześniejszego rozpatrzenia i zatwierdzenia.

Ograniczona Odpowiedzialność

Usługi i informacje dostępne w Portalu Informacyjnym są świadczone ściśle na podstawach: „jak jest”, „gdzie jest” i „gdzie jest dostępne”.

Firma nie udziela żadnych gwarancji (wyraźnych ani dorozumianych) w odniesieniu do informacji podanych na portalu informacyjnym. Firma wyraźnie zrzeka się wszelkich dorozumianych gwarancji, w tym między innymi gwarancji własności, nienaruszalności, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogłyby wyniknąć z przechwycenia przez osoby trzecie informacji udostępnionych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.

Firma lub jej podmioty stowarzyszone, dyrektorzy, członkowie kadry kierowniczej lub pracownicy oraz inni dostawcy treści, oprogramowania i / lub technologii nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, lub szkody poniesione przez Odwiedzającego w przypadku awarii lub zakłócenia działania Portalu Informacyjnego, lub wynikającego z działania, lub zaniechania jakiejkolwiek innej strony zaangażowanej w tworzenie Portalu Informacyjnego, zawartych w nim danych, lub oferowanych przez niego produktów lub usług, lub z dowolnej innej przyczyny związane z dostępem, brakiem dostępu, lub wykorzystaniem jakichkolwiek informacji w Portalu Informacyjnym, lub zawartych w nim materiałach.

W żadnym wypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności wobec Odwiedzającego, czy to w ramach umowy, czy czynu niedozwolonego, za jakiekolwiek bezpośrednie, specjalne, pośrednie, wynikowe lub przypadkowe szkody, lub jakiekolwiek inne szkody jakiegokolwiek rodzaju, nawet jeśli BeInCrypto lub jakakolwiek inna strona została powiadomiona o takowej możliwości. To ograniczenie odpowiedzialności obejmuje między innymi transmisję wirusów, które mogą zainfekować sprzęt użytkownika, awarię urządzeń mechanicznych lub elektronicznych lub linii komunikacyjnych, telefon, lub inne problemy z połączeniem (np. Nie można uzyskać dostępu do usługodawcy internetowego), nieuprawniony dostęp, kradzież, błędy operatora, strajki lub inne problemy z pracą, lub jakakolwiek siła wyższa.

Firma nie gwarantuje ciągłego, nieprzerwanego ani bezpiecznego dostępu do Platformy Informacyjnej.


Wyłączenie odpowiedzialności

Opinie i artykuły publikowane na Portalu Informacyjnym są produktami ich autorów i podlegają stronniczości i podmiotowości, a przez to Firma nie może zagwarantować faktycznej zasadności zawartych w nich informacji.

Informacje, artykuły i opinie dostępne na Portalu Informacyjnym nie stanowią porady finansowej ani zachęty do inwestowania w jakikolwiek sposób. Żadna z publikacji opublikowanych przez Firmę nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, ani nie należy powoływać się na żadne dane ani informacje publikowane w Portalu Informacyjnym w przypadku jakichkolwiek działań inwestycyjnych.

Firma i jej pracownicy zdecydowanie sugerują, aby każdy Odwiedzający przeprowadził własne niezależne badania i / lub porozmawiał z wykwalifikowanym specjalistą inwestycyjnym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji finansowych.

Zażalenia

Firma szanuje twórczość i prawa własności innych osób oraz zapewnia ścisłe przestrzeganie praw własności intelektualnej i praw autorskich. Jeśli uważasz, że doszło do naruszenia praw własności intelektualnej / praw autorskich, skontaktuj się z nami niezwłocznie, podając szczegóły naruszenia ([email protected]). Szczegółowe informacje, które powinny być zawarte w reklamacji to:

  • Szczegóły dotyczące właściciela własności intelektualnej
  • Właściwa identyfikacja przedmiotu sporu
  • Dane kontaktowe zgłaszającego zażalenia

Firma podejmie uzasadnione kroki w celu rozwiązania skargi w odpowiednim czasie – pod warunkiem, że skargi będą składane w dobrej wierze przez Odwiedzających.


Monitorowanie i przegląd

Firma będzie regularnie monitorować skuteczność niniejszych warunków i, w szczególności, jakość wykonania procedur w nich opisanych oraz, w stosownych przypadkach, zastrzega sobie prawo do korygowania wszelkich braków.

Ponadto Firma będzie sprawdzać Regulamin korzystania z serwisu co najmniej raz w roku. Firma poinformuje Odwiedzających o wszelkich istotnych zmianach niniejszych warunków, publikując zaktualizowaną wersję na Portalu Informacyjnym. Zmiany zaczną obowiązywać natychmiast po opublikowaniu zaktualizowanej wersji w Portalu Informacyjnym, chyba że zaznaczono inaczej.