1. Definicje

 • Firma

  BeIn News Academy Ltd. Zarejestrowana w Hong-Kongu. z numerem firmy: 1332369, oraz adresem rejestrowym pod: Suite 1701 – 02A, 17/F., 625 King’s Road, North Point, Hong Kong

 • Portal informacyjny

  Portal informacyjny prowadzony przez Spółkę i dostępny pod adresem https://beincrypto.com/.

 • BeInCrypto

  Nazwa zbiorcza, która może odnosić się zarówno do Firmy, jak i portalu informacyjnego

 • Regulamin

  Najnowsza wersja Regulaminu Spółki

 • Odwiedzający

  Osoba fizyczna, która odwiedza portal informacyjny

 • Wytyczne

  Przepisy prawne, które mają zastosowanie do Spółki ze względu na jurysdykcję Spółki lub ze względu na możliwość ich stosowania przez prawo

 • Treść

  Treść oznacza wszelkie informacje lub treści, które są wyświetlane, wykorzystywane lub przekazywane w Portalu informacyjnym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez usługę subskrypcji

2. Akceptacja przez Odwiedzającego warunków umowy

Niniejsza Polityka jest przeznaczona do użytku przez Odwiedzających BeInCrypto.
BeInCrypto reprezentuje portal informacyjny, który ma na celu dostarczenie swoim Odwiedzającym prostego, uczciwego informowania o rynku kryptowalut i branży blockchain.

Spółka ustanowiła niniejsze Warunki zgodnie z obowiązującym prawem i związanymi z nim Wytycznymi, a także wewnętrznymi zasadami.

Wchodząc, czytając i/lub kontynuując korzystanie z portalu informacyjnego, Odwiedzający wyraża zgodę na Warunki zawarte w niniejszym dokumencie. Niniejsze Warunki stanowią umowę między Odwiedzającym a Firmą i regulują korzystanie przez Odwiedzających z portalu informacyjnego.

Jeżeli Odwiedzający nie zgadza się z niniejszymi Warunkami, powinien niezwłocznie wyjść i zaprzestać korzystania z usług portalu informacyjnego.

3. Treść i prawa autorskie

Wszystkie treści zawarte na Portalu informacyjnym stanowią wyłączną własność Firmy i są chronione przez obowiązujące znaki towarowe, prawa autorskie, prawa własności i własności intelektualnej.

Treści mogą być wykorzystywane przez Odwiedzającego wyłącznie do jego osobistego i niekomercyjnego użytku i nie mogą być redystrybuowane przez Odwiedzającego na rzecz innych stron bez uprzedniej zgody Firmy.

Prośby o wykorzystanie Treści w sposób inny niż dozwolony w niniejszym dokumencie muszą być złożone do – [email protected] – w celu wcześniejszego rozpatrzenia i uzyskania zgody.

4. Ograniczenie odpowiedzialności

Usługi i informacje dostępne na Portalu Informacyjnym są dostarczane na zasadzie “tak jak jest”, “gdzie jest” i “gdzie są dostępne”.

Spółka nie udziela żadnych gwarancji (wyraźnych lub dorozumianych) w odniesieniu do informacji udostępnianych na Portalu informacyjnym. Firma wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji dorozumianych, w tym, ale nie tylko, gwarancji tytułu, nienaruszalności, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogłyby wyniknąć z przechwycenia przez osoby trzecie jakichkolwiek informacji udostępnionych użytkownikowi za pośrednictwem Portalu informacyjnego.

Firma, ani żadna z jej spółek zależnych, dyrektorów, urzędników lub pracowników, ani żaden z zewnętrznych dostawców treści, oprogramowania i/lub technologii, nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które Odwiedzający może ponieść w przypadku awarii lub przerwy w działaniu Portalu informacyjnego, lub wynikających z działania lub zaniechania jakiejkolwiek innej strony zaangażowanej w udostępnianie Odwiedzającemu Portalu informacyjnego, danych w nim zawartych lub produktów i usług w nim oferowanych, lub z jakiejkolwiek innej przyczyny związanej z dostępem, brakiem dostępu lub wykorzystaniem jakichkolwiek informacji na Portalu Informacyjnym lub materiałów w nim zawartych.

W żadnym wypadku Firma nie będzie odpowiedzialna wobec Odwiedzającego, czy to w ramach kontraktu czy odpowiedzialności, za jakiekolwiek bezpośrednie, specjalne, pośrednie, wtórne lub przypadkowe szkody lub jakiekolwiek inne szkody jakiegokolwiek rodzaju, nawet jeśli BeInCrypto lub inna taka strona została poinformowana o możliwości ich wystąpienia. To ograniczenie odpowiedzialności obejmuje, ale nie jest ograniczone do transmisji jakichkolwiek wirusów, które mogą zainfekować sprzęt użytkownika, awarii mechanicznego lub elektronicznego sprzętu lub linii komunikacyjnych, problemów z telefonem lub innych połączeń (np. nie można uzyskać dostępu do dostawcy usług internetowych), nieautoryzowanego dostępu, kradzieży, błędów operatora, ataków lub innych problemów z pracą lub jakiejkolwiek siły wyższej.

Spółka nie gwarantuje ciągłego, nieprzerwanego lub bezpiecznego dostępu do Portalu informacyjnego.

5. Zastrzeżenie

Opinie i artykuły publikowane na Portalu informacyjnym są dziełem ich autorów i podlegają tendencyjności i subiektywności, a co za tym idzie Spółka nie może zagwarantować faktycznej ważności zawartych w nich informacji.

Informacje, artykuły i opinie dostępne na Portalu informacyjnym nie stanowią porady finansowej ani zachęty do inwestowania w jakikolwiek sposób. Żadna publikacja Spółki nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie należy opierać się na jakichkolwiek danych lub informacjach publikowanych na Portalu informacyjnym przy podejmowaniu jakichkolwiek działań inwestycyjnych.

Firma i jej pracownicy zdecydowanie sugerują, aby każdy Odwiedzający przed podjęciem jakichkolwiek decyzji finansowych przeprowadził własne, niezależne badania i/lub porozmawiał z wykwalifikowanym specjalistą ds. inwestycji.

6. Skargi

Firma szanuje twórczość i prawa własności innych osób oraz zapewnia ścisłe przestrzeganie przepisów dotyczących własności intelektualnej i praw autorskich. Jeśli uważasz, że doszło do jakichkolwiek naruszeń własności intelektualnej / praw autorskich – prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, podając szczegóły naruszenia ([email protected]). Szczegóły, które powinny być zawarte w reklamacji to:

 • Dane właściciela własności intelektualnej
 • Właściwe określenie przedmiotowej nieruchomości
 • Dane kontaktowe skarżącego

Spółka podejmie uzasadnione działania w celu rozwiązania skargi w odpowiednim czasie – pod warunkiem, że skargi są składane w dobrej wierze przez Odwiedzających.

7. Monitorowanie i przegląd

Spółka będzie regularnie monitorować skuteczność niniejszych Warunków, a w szczególności jakość realizacji procedur w nich wyjaśnionych i, w razie potrzeby, zastrzega sobie prawo do korygowania wszelkich uchybień.

Ponadto, Firma będzie dokonywać przeglądu Warunków co najmniej raz w roku. Firma poinformuje swoich Odwiedzających o wszelkich istotnych zmianach w niniejszych Warunkach poprzez zamieszczenie ich zaktualizowanej wersji na swoim Portalu informacyjnym. Zmiany będą obowiązywać natychmiast po umieszczeniu zaktualizowanej wersji na Portalu informacyjnym, chyba że zostanie to określone inaczej.