1. Definicje

 • Firma

  BeIn News Academy Ltd. Zarejestrowana w Hong-Kongu. z numerem firmy: 1332369, oraz adresem rejestrowym pod: Suite 1701 – 02A, 17/F., 625 King’s Road, North Point, Hong Kong

 • Portal informacyjny

  Portal informacyjny prowadzony przez Spółkę i dostępny pod adresem https://beincrypto.com/.,

 • BeInCrypto

  Nazwa zbiorcza, która może odnosić się zarówno do Firmy, jak i portalu informacyjnego

 • Polityka prywatności

  Najnowsza wersja Polityki Prywatności BeInCrypto

 • Odwiedzający

  Osoba fizyczna, która odwiedza portal informacyjny

 • Wytyczne

  Przepisy prawne, które mają zastosowanie do Spółki ze względu na jurysdykcję Spółki lub ze względu na możliwość ich stosowania przez prawo

 • GDPR

  Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679

 • Dane osobowe

  Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące Odwiedzającego, które identyfikują lub mogą identyfikować Odwiedzającego i które obejmują np. imię i nazwisko, adres i numer identyfikacyjny Odwiedzającego.

2. Cel, zakres i inne definicje

Niniejsza Polityka jest przeznaczona do użytku przez osoby odwiedzające BeInCrypto.

BeInCrypto reprezentuje portal informacyjny, który ma na celu zapewnienie swoim Odwiedzającym prostego, uczciwego informowania o rynku kryptowalut i branży blockchain.

Spółka ustanowiła niniejszą Politykę Prywatności zgodnie z GDPR i powiązanymi Wytycznymi.

Niniejsza polityka ma na celu zapewnienie odwiedzającym Firmę informacji o tym, jakiego rodzaju informacje Firma zbiera, jak są one wykorzystywane i w jakich okolicznościach mogą być udostępniane osobom trzecim.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności dane Odwiedzającego mogą być nazywane “danymi osobowymi” lub “informacjami osobowymi”. Firma może również czasami zbiorczo określać obsługę, gromadzenie, ochronę i przechowywanie danych osobowych Odwiedzającego lub wszelkie takie działania jako “przetwarzanie” takich danych osobowych.

3. Gromadzenie danych osobowych

Spółka zbiera informacje niezbędne doSpółka zbiera informacje niezbędne do świadczenia i doskonalenia usług. świadczenia i doskonalenia usług.

4. Zapisz się do newslettera

Odwiedzający będą mieli możliwość zapisania się na regularny newsletter dostarczany przez Spółkę, podając swój adres e-mail po wybraniu opcji subskrypcji. W tym celu Odwiedzający wyraża zgodę na otrzymywanie takich wiadomości e-mail, podając swój adres e-mail bezpośrednio Firmie za pośrednictwem opcji dostępnej na stronie portalu informacyjnego.

5. Cele ochrony prawnie uzasadnionych interesów

Spółka przetwarza dane osobowe w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów realizowanych przez BeInCrypto lub przez stronę trzecią. Uzasadniony interes jest wtedy, gdy firma ma biznesowy, handlowy lub prawny powód do wykorzystania informacji o Gościu. Nawet wtedy nie może to być sprzeczne z tym, co jest słuszne i najlepsze dla Odwiedzającego. Przykłady takich działań związanych z przetwarzaniem obejmują:

 • Inicjowanie postępowań sądowych i przygotowywanie naszej obrony w postępowaniach sądowych
 • Środki i procesy, które podejmujemy w celu zapewnienia firmie bezpieczeństwa informatycznego i systemowego, zapobiegania potencjalnym przestępstwom, bezpieczeństwa aktywów, kontroli wstępu i środków zapobiegających wtargnięciu;
 • Działania mające na celu zarządzanie biznesem i dalszy rozwój produktów i usług Spółki;
 • Przeniesienie, cesja (bez względu na to, czy jest ona bezpośrednia, czy stanowi zabezpieczenie zobowiązań) i/lub sprzedaż jednej lub większej liczbie osób i/lub obciążenie i/lub obciążenie jakichkolwiek lub wszystkich korzyści, praw, tytułów lub udziałów Firmy w ramach jakiejkolwiek umowy pomiędzy Odwiedzającym a Firmą.

6. Cele marketingowe

Firma może wykorzystywać dane dotyczące Odwiedzającego, takie jak lokalizacja lub historia transakcji, aby dostarczać wszelkie wiadomości, analizy, badania, raporty, kampanie lub możliwości szkoleniowe, które mogą zainteresować Odwiedzającego, na jego zarejestrowany adres e-mail, jeśli został on podany Firmie.

Odwiedzający zawsze mają prawo do zmiany tej opcji, jeśli nie chcą już otrzymywać takich informacji i mogą w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

7. Kontrolowanie i przetwarzanie danych osobowych Odwiedzającego

BeInCrypto i wszelcy pośrednicy, których angażuje w celu gromadzenia, przechowywania lub przetwarzania danych osobowych oraz wszelkie osoby trzecie działające w imieniu Spółki mogą gromadzić, przetwarzać i przechowywać dane osobowe przekazane przez Odwiedzającego.

W celu przetwarzania i przechowywania danych osobowych dostarczonych przez Odwiedzającego w dowolnej jurysdykcji w Unii Europejskiej lub poza Unią Europejską, Spółka niniejszym potwierdza, że będzie się to odbywać zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

8. Upoważniony przetwórca

Spółka może również korzystać z upoważnionych zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane Odwiedzających na podstawie zawartych umów o świadczenie usług, które są regulowane instrukcjami Spółki w zakresie ochrony danych związanych z Odwiedzającymi. Umowy są ważne, aby obie strony rozumiały swoje obowiązki i odpowiedzialność.

Tacy dostawcy będą świadczyć różne usługi uzgodnione ze Spółką.

Kiedy Spółka jest zobowiązana lub ma prawo ujawnić informacje bez zgody, Spółka nie ujawni więcej informacji niż jest to konieczne do spełnienia celu ujawnienia.

9. W jaki sposób Spółka przetwarza dane osobowe Odwiedzającego w celu prowadzenia działań marketingowych?

Firma może przetwarzać dane osobowe Odwiedzających w celu informowania ich o produktach, usługach lub ofertach, które mogą być dla nich interesujące. Firma bada wszystkie takie informacje, aby wyrobić sobie pogląd na to, co jest potrzebne lub co może zainteresować Odwiedzających.
W niektórych przypadkach może być stosowane profilowanie. Profilowanie to proces, w którym dane Odwiedzającego są automatycznie przetwarzane w celu oceny pewnych aspektów osobistych i dalszego przekazywania Odwiedzającemu ukierunkowanych informacji marketingowych o produktach.

Odwiedzający mają prawo w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych Odwiedzającego w celach marketingowych lub zrezygnować z otrzymywania od Spółki wiadomości e-mail o charakterze marketingowym, kontaktując się w dowolnym momencie z działem obsługi Odwiedzających Spółki w następujący sposób:

10. Okres przechowywania danych osobowych Odwiedzającego

Spółka będzie przechowywać dane osobowe Odwiedzającego przez pięć lat w celu spełnienia wymogów prawnych. W niektórych przypadkach okres ten może zostać przedłużony.

Gdy Spółka nie musi już przechowywać danych osobowych Odwiedzającego, bezpiecznie je usunie lub zniszczy.

11. Prawo Odwiedzającego do usunięcia danych

Prawo do usunięcia danych nie zapewnia bezwzględnego “prawa do bycia zapomnianym”. Osoby fizyczne mają prawo do usunięcia danych osobowych oraz do uniemożliwienia ich przetwarzania w określonych okolicznościach:

 • Gdy dane osobowe nie są już niezbędne w związku z celem, dla którego zostały pierwotnie zebrane/przetwarzane;
 • Gdy osoba fizyczna wycofuje zgodę;
 • Gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie ma nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu do kontynuowania przetwarzania;
 • Gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem (tj. w inny sposób z naruszeniem GDPR);
 • Gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
 • Gdy dane osobowe są przetwarzane w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego dla dziecka. Istnieją pewne szczególne okoliczności, w których prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania i Spółka może odmówić wykonania żądania.

12. Kiedy Spółka może odmówić spełnienia prośby o usunięcie danych?

BeInCrypto może odmówić spełnienia żądania usunięcia danych, gdy dane osobowe są przetwarzane z następujących powodów:

 • W celu wypełnienia obowiązku prawnego dla realizacji zadania w interesie publicznym lub wykonywania władzy publicznej;
 • Realizacja lub obrona roszczeń prawnych.

13. Obszar geograficzny przetwarzania

Co do zasady dane Gości są przetwarzane na terenie Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG), ale w niektórych przypadkach są przekazywane do krajów spoza UE/EOG i tam przetwarzane.

Przekazywanie i przetwarzanie danych Odwiedzającego poza UE/EOG może mieć miejsce, o ile istnieją odpowiednie zabezpieczenia, a działania podejmowane są wyłącznie w oparciu o podstawę prawną.

Na żądanie Odwiedzający może otrzymać dalsze szczegóły dotyczące przekazywania danych Odwiedzającego do krajów spoza UE/EOG.

14.Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności

Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności jednostronnie, bez powiadomienia i w dowolnym momencie zgodnie z tym postanowieniem.

W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, Spółka opublikuje zaktualizowaną Politykę prywatności na portalu Aktualności. Data aktualizacji podana na końcu tej strony również zostanie zmieniona. Spółka zachęca jednak Odwiedzających do okazjonalnego przeglądania niniejszej polityki prywatności, aby zawsze być poinformowanym o tym, jak Spółka przetwarza i chroni dane osobowe Odwiedzającego.

15. Cookies

Strona internetowa Spółki wykorzystuje małe pliki znane jako cookies, aby zwiększyć jej funkcjonalność i poprawić ogólne doświadczenie odwiedzającego.

Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany na komputerze Odwiedzającego w celach ewidencyjnych. Firma używa plików cookies na portalu (portalach). BeInCrypto łączy informacje przechowywane w plikach cookies z wszelkimi danymi osobowymi, które Odwiedzający podaje w portalu. BeInCrypto wykorzystuje zarówno pliki cookies ID sesji, jak i trwałe pliki cookies. Plik cookie ID sesji nie wygasa po zamknięciu przeglądarki przez Odwiedzającego. Trwały plik cookie pozostaje na dysku twardym Odwiedzającego przez dłuższy czas. Odwiedzający może usunąć trwałe pliki cookies, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w pliku “pomocy” przeglądarki internetowej Odwiedzającego.

Firma ustawia trwałe pliki cookies w celach statystycznych. Trwałe pliki cookies umożliwiają również Firmie śledzenie i ukierunkowanie lokalizacji i zainteresowań Odwiedzających oraz zwiększenie doświadczenia z usługami Firmy na portalu.

Jeśli Odwiedzający odrzuca pliki cookies, może nadal korzystać z portalu.

Niektórzy partnerzy biznesowi Spółki używają plików cookies na portalu. Spółka nie ma dostępu do tych plików cookies ani nie ma nad nimi kontroli.

16. Monitorowanie i przegląd

Spółka będzie regularnie monitorować skuteczność niniejszej Polityki, a w szczególności jakość wykonania procedur wyjaśnionych w Polityce i, w razie potrzeby, zastrzega sobie prawo do korygowania wszelkich uchybień.

Ponadto, Firma będzie dokonywać przeglądu Polityki co najmniej raz w roku. Firma poinformuje swoich Odwiedzających o wszelkich istotnych zmianach w niniejszej Polityce poprzez umieszczenie zaktualizowanej wersji niniejszej Polityki na swojej Stronie (stronach).