Zobacz więcej

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem fanpage’a przez BeIn News Academy Ltd. zarejestrowana w Hongkongu, o numerze firmowym: 1332369; adres: apartament 1701 – 02A, 17/F., 625 King’s Road, North Point, Hongkong, z biurem w Polsce pod adresem ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, na portalu społecznościowym Facebook na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO).

§1

Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma „BeIn News Academy Ltd. zarejestrowana w Hongkongu, o numerze firmowym: 1332369; adres: apartament 1701 – 02A, 17/F., 625 King’s Road, North Point, Hongkong, z biurem w Polsce pod adresem ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw dotyczących ich przetwarzania należy kontaktować się z Administratorem poprzez:

§2

Zakres przetwarzanych danych

 1. Administrator przetwarza dane osób, które:
  1. dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to” i/lub „Obserwuj”;
  2. opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.
  3. skierują zapytanie poprzez kanały komunikacji, które udostępnia administrator,
  4. wchodzą w jakąkolwiek interakcję poprzez działania prowadzone przez Administratora za pomocą fanpage BeInCrypto Polska.
 2. Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:
  1. identyfikator Facebooka (zazwyczaj imię i nazwisko lub pseudonim/nick);
  2. zdjęcie profilowe i inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek);
  3. dane podane przez użytkownika portalu w swoim profilu (takie jak miejscowość, płeć, data urodzenia itp.)
  4. treść komentarzy.
  5. dane statystyczne, dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji Facebook Audience Insights, gromadzone dzięki plikom cookies.
 3. Cele przetwarzania danych:
  1. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na:
   • prowadzeniu fanpage pod nazwą BeInCrypto Polska na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez portal Facebook i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora,
   • promowaniu wydarzeń i marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, wiadomości);
   • prowadzeniu statystyk;
   • ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
   • na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (art. 6 ust. 1 lit a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
   • na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

§4

Odbiorcy danych

 1. Upoważnieni pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (m.in. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
 2. inni Użytkownicy portalu Facebook z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o działaniach (takich jak posty, komentarze itp.) dostarczane przez Użytkowników są jawne;
 3. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 4. właściciel portalu społecznościowego Facebook na zasadach dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

§5

Przekazywanie danych poza Unię Europejską

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej fanpage.

§6

Okres przechowywania danych

 1. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 2. Dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych.
 3. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

§7

Prawa

 1. Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora.
 2. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.
 3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w związku ze szczególną sytuacją.
 4. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.

§8

Informacje o źródle danych

 1. Dane osobowe Administrator uzyskuje z portalu Facebook, z publicznego profilu na portalu Facebook oraz wpisów na fanpage’u BeInCrypto Polska.

§9

Pozostałe informacje

 1. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 2. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

Dodatkowo BeInNews Academy Ltd, Suite 1701 – 02A, 17/F, 625 King’s Road, North Point, Hong Kong pełnią funkcję współ-administratora w zakresie przetwarzania danych, na potrzeby statystyk.